Download onze mobiele app vandaag

Privacybeleid van Carito.com

Deze “Privacybeleid” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Carito.com, met maatschappelijke zetel te Library Square, Main Street, Rathcoole Dublin, Ireland en ingeschreven onder BTW-nummer Nº 3466325KH (hierna: “Carito”).

 

Lees deze Privacybeleid aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacybeleid en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Artikel 1 – Algemeen

 

 

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

 

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

- Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres, surfgedrag, de zoektermen die u gebruikte om op onze website te belanden en de website via de welke u bij ons terecht kwam;

- Categorie 4: via cookies;

 

2.2. Carito kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

  1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
  2. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

 

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

 

3.1. Algemene doeleinden:

Carito zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

 

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Carito uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Carito, haar producten en/of diensten. Carito kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Carito bewaarde documenten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

 

 

3.3. Doorgifte aan derden:

Carito zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Carito uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In casu kunnen uw gegevens potentieel gedeeld worden met autohandelaren of andere kopers van uw voertuig, …

Carito zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Carito, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Carito failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Carito geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

 

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Carito uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Carito zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

 

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Carito en U.

 

Artikel 5 – Uw rechten

 

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

 

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Carito. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

 

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

 

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar (…), per post naar Carito op het in de aanhef van huidige Privacybeleid vermelde adres of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

 

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

 

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

6.2. In geen geval kan Carito aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 7 – Toegang door derden

 

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.

 

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacybeleid.

 

Artikel 8 – Cookies

 

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Carito en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

 

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

 

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

 

8.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

 

Functionele cookies

 

Naam Herkomst Functie Bewaartijd
PHPSESSION Carito Slaat de sessie van de gebruiker op om informatie te verkrijgen over de serverzijde tussen individuele verzoeken sessie

WordPress_clef_session

 

Carito

Deze wordpress cookie is nodig om de administrator backoffice te kunnen gebruiken.

 

1 jaar
viewed_cookie_policy Carito Of je de balk met de cookie melding hebt bekeken 1 jaar

 

 

Niet-functionele cookies

 

Naam Herkomst Functie Bewaartijd
_ga Google Unique ID voor het generen van stats over bezoeker data. 2 jaar
_gat Google Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 minuut
_gid Google Unique ID voor het generen van stats over bezoeker data. 24 uur

_utma

_utmb

_utmc

_utmz

Goolge Deze cookies zijn bedoeld om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de lokale websites van Carito gebruiken. Carito gebruikt deze informatie om rapporten te verbeteren en de lokale websites te verbeteren. De cookies verzamelen informatie over gegevens zoals het aantal bezoekers van de site, van welke bezoekers de site hebben bezocht.

2 jaar

30 min.

Einde bezoek

1 jaar

 

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

 

8.4. Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken. U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

 

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@carito.com per post naar Carito op het hogervermelde postadres, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

 

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: https://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: https://www.youronlinechoices.eu/